Over Mij.

Het effect van de oefening is het doel, niet de oefening op zich.

Shihan Wiel Abraas, 5e Dan

2014 Initiator  Qi Gigong Daochi Qigong
2015 Shaolin Ba Gua Qigong bij Shaolin Meester Shi Xinggui
2015 Coach Qigong Daochi Qigong
2015 Instructeur Qigong Daochi Qigong
2016 Shu Jing Tong Mai Gong Qin Shi bij Professor Wen Qin, CNGO
2016 Intuïtieve Ontwikkeling bij Frederike
2016 Reanimatie & AED
2016 Teacher Medical Qigong Daochi Qigong
2017 Shoden (Reiki I) Jikiden Reiki
2017 Okuden (Reiki II) Jikiden Reiki
2017 Basiscursus Dim Mak
2018 Master/Therapist Qigong, Shihan, 5e Dan

Stuur een e-mail